21 gegužės, 2019

Įstatai

LIETUVOS KOMBINUOTO MEDŽIOKLINIO ŠAUDYMO FEDERACIJA

 

ĮSTATAI

1.    BENDROS NUOSTATOS

 

1.1.     Lietuvos kombinuoto medžioklinio šaudymo federacija (toliau – Federacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.

1.2.                        Federacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei šiais Įstatais.

1.3.                        Federacija turi savo balansą, antspaudą su savo pavadinimu, emblemą ir kitą reikiamą atributiką.

1.4.                        Federacija veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, Europos sąjungos teritorijoje bei už jos ribų. Federacija gali stoti į tarptautines organizacijas ir būti šių organizacijų narė, jeigu jų tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ar Lietuvos Respublikos įstatymams.

1.5.                        Federacija už savo prievoles atsako visu jai priklausančiu turtu, bet ji neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Federacijos prievoles. Federacijos turtas ir lėšos naudojamos Įstatuose numatytiems tikslams bei uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomi Federacijos nariams, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis.

1.6.                        Federacijos teisinė forma – asociacija.

1.7.                        Federacijos pavadinimas –Lietuvos kombinuoto medžioklinio šaudymo federacija.

1.8.                        Federacijos veikla yra neterminuota, ūkiniai metai yra kalendoriniai metai.

2. FEDERACIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1.          Pagrindinis Federacijos tikslas yra koordinuoti narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti. Federacijos nariai sutarė, kad pagrindiniai Federacijos narių interesai, bendri visiems Federacijos nariams, yra:

2.2.           atstovauti Lietuvos Respublikos kombinuoto medžioklinio šaudymo sporto šaką tarptautinėje medžioklinio šaudymo federacijoje bei kitose tarptautinėse organizacijose;

2.3.          propaguoti kombinuoto medžioklinio šaudymo (šaudymo į stacionarius ir skrendančius taikinius) tradicijas;

2.4.          suburti kombinuoto medžioklinio šaudymo mėgėjus, kartu treniruotis bei leisti laisvalaikį;

2.5.          įkurti ir išlaikyti šaudymo sporto bazę;

2.6.          organizuoti ir suteikti visas paslaugas organizuojant ir vykdant kombimuoto medžioklinio šaudymo sporto renginius Lietuvos Respublikoje;

2.7.          paremti kombinuoto medžioklinio šaudymo vystymo programas, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui;

2.8.          organizuoti ir remti šios šakos sportininkų dalyvavimą varžybose užsienyje;

2.9.          bendradarbiauti su užsienio šalių kombinuoto medžioklinio šaudymo federacijomis.

2.10.       Rašyti bei skelbti straipsnius kombinuoto medžioklinio šaudymo tema Lietuvos žiniasklaidoje;

2.11.       Rinkti informaciją, konsultuoti savo narius įvairiais kombinuoto medžioklinio šaudymo klausimais;

2.12.       Organizuoti ir vykdyti leidybinę ir reklaminę veiklą;

2.10.              Teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos valstybinėms institucijoms dėl ruošiamų ir veikiančių įstatymų bei kitų teisės norminių aktų reglamentuojančių kombinuotą šaudymą;

2.11. Federacija, įgyvendindama savo veiklos tikslus ir uždavinius, vykdo tokią veiklą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

93. Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla.

85.51. Sportinis ir rekreacinis švietimas.

85. 5 .Kitas mokymas.

77.21. Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma.

73.1 .Reklama.

70.2. Konsultacinė valdymo veikla.

58. Leidybinė veikla.

55.20. Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla.

3. FEDERACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.         Teisės aktų nustatyta tvarka turėti sąskaitas bankuose.

3.2.         Valdyti, naudoti Federacijai priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti.

3.3.         Sudaryti įstatymų nedraudžiamas sutartis ir prisiimti įsipareigojimus.

3.4.         Naudoti lėšas Įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.

3.5.         Teikti teisinę ir socialinę pagalbą Federacijos nariams.

3.6.         Gauti paramą lėšomis ar kitokiu turtu, turėti paramos gavėjo statusą.

3.7.         Samdyti asmenis Įstatuose numatytai veiklai įgyvendinti.

3.8.         Teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas.

3.9.         Įstatymų nustatyta tvarka steigti fondus, visuomenės informacijos priemones, leisti periodinius ir neperiodinius leidinius.

3.10.                 Jungtis į federacijų sąjungas bei išstoti iš jų.

3.11.      Įstatuose numatytiems tikslams pasiekti Federacija turi teisę užsiimti ir kitokia veikla, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems Įstatams.

3.12.      Federacija veda buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę ir statistinę informaciją Valstybės institucijoms ir moka mokesčius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. FEDERACIJAI DRAUDŽIAMA:

 

4.1. Mokėti federacijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos federacijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar mokestį;

4.2. Federacijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti tos federacijos ir (ar) jos valdymo organų nariams, federacijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginimą už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

4.3. Suteikti paskolas, įkeisti federacijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas federacijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;

4.4. Skolintis pinigų iš federacijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;

4.5. Skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;

4.6. Pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

4.7. Parduoti federacijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

4.8. Steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;

4.9 atlikti kitus veiksmus, nurodytus Asociacijų įstatymo 16 straipsnyje.

5. FEDERACIJOS TURTAS IR LĖŠOS

 

5.1.                       Federacijos lėšas sudaro:

5.1.1.     Lietuvos bei užsienio fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų savanoriški įnašai, dovanotos, aukotos lėšos irvertybės;

5.1.2.  Narių stojamieji įnašai ir metiniai mokesčiai.

5.1.3.  Rėmėjų įnašai, aukos ir palikimai.

5.1.4.  Valstybės ir savivaldybės perduotos lėšos.

5.1.5.  Kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas.

5.1.6.  Kitas teisėtai įgytas turtas ir lėšos.

6.  FEDERACIJOS NARIAI, NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ FEDERACIJOS TVARKA

 

6.1 Federacijos nariu gali būti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje, juridiniai asmenys, sutinkantys su Federacijos įstatuose nurodytais tikslais bei veikla.

6.2 Federacijos nariu tampama pateikus Federacijos vadovui (prezidentui) raštišką prašymą dėl priėmimo į Federacijos narius, užpildžius nustatytos formos dokumentą. Toks prašymas turi būti apsvarstytas per trisdešimt kalendorinių dienų. Narių tampama esant visų Federacijos narių vienbalsiam sutikimui. Sutikimas yra pateikiamas Federacijos vadovui (prezidentui). Federacijos vadovas (prezidentas) nedelsiant informuoja apie tai pareiškėją. Šiuo atveju Federacijos nariu tampama ir nario teisės bei pareigos įgyjamos nuo Federacijos narių sprendimo priimti naują narį į Federaciją dienos, sumokėjus nustatyto dydžio nario mokestį.

6.3 Narystė Federacijoje pasibaigia:

6.3.1 Nariui pateikus Federacijos vadovui (prezidentui) prašymą ir išstojus savo noru.

6.3.2 Visuotinio narių susirinkimo sprendimu, kai:

– Narys nesilaiko Federacijos įstatų;

– Savo veikla diskredituoja Federaciją ar jo narius;

– Vykdo veiklą Federacijos vardu, kuri prieštarauja Federacijos tikslams;

– Nesumoka nario mokesčio praėjus trims mėnesiams nuo jam pateikto raštiško įspėjimo.

6.4 Išstojusiam ar pašalintam iš Federacijos nariui stojamieji įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Federacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. Federacijos narys gali būti kelių federacijų nariu.

6.5 Federacijos narių teisės:

6.5.1 Dalyvauti ir balsuoti narių susirinkimuose;

6.5.2 Rinkti ir būti išrinktiems į Federacijos vadovo (prezidento) postą;

6.5.3 Teikti siūlymus, klausimus Federacijos vadovui (prezidentui) dėl Federacijos veiklos ir gauti motyvuotus atsakymus;

6.5.4 Dalyvauti Federacijos renginiuose, naudotis Federacijos teikiamomis paslaugomis;

6.5.6 Susipažinti su Federacijos dokumentais ir gauti visą Federacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

6.5.7 Bet kada išstoti iš Federacijos.

6.5.8. Kitos įstatymų ir teisės aktų nustatytos teisės. 

6.6 Federacijos narių pareigos:

6.6.1 Laikytis Federacijos įstatų;

6.6.2 Laiku mokėti nustatyto dydžio nario mokestį;

6.6.3 Padėti įgyvendinti Federacijos veiklos tikslus ir uždavinius.

6.6.4. Kitos įstatymų ir teisės aktų nustatytos pareigos.

7. FEDERACIJOS VALDYMAS

7.1. Aukščiausias Federacijos organas yra visuotinis narių susirinkimas. Vienasmenis valdymo organas yra Federacijos vadovas (prezidentas).

8. FEDERACIJOS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

 

8.1 Susirinkimas yra aukščiausias Federacijos valdymo organas, kurio kompetencijai priklauso:

8.1.1 Keisti Federacijos įstatus;

8.1.2 Atšaukti Federacijos narius;

8.1.3 Rinkti ir atšaukti vadovą (prezidentą);

8.1.4 Nustatyti paslaugų, darbų bei produkcijos kainas ir tarifus ar jų nustatymo taisykles;

8.1.5 Nustatyti narių stojamųjų įnašų, narių mokesčių bei kitų tikslinių įmokų dydį bei jų mokėjimo tvarką;

8.1.6 Tvirtinti Federacijos metinę finansinę atskaitomybę;

8.1.7 Priimti sprendimą dėl Federacijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

8.1.8 Priimti sprendimą skirti ir atšaukti Federacijos likvidatorių;

8.1.9 Spręsti kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir Federacijos įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus;

8.1.10 Rinkti Revizorių;

8.1.11 Keisti Federacijos buveinę.

8.2 Eilinį susirinkimą ne rečiau kaip vieną kartą per metus organizuoja ir šaukia Vadovas (prezidentas). Apie šaukiamą susirinkimą Vadovas (prezidentas) praneša kiekvienam nariui raštu: laišku, galiniais telekomunikacijos įrenginiais, ar įteikia asmeniškai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki susirinkimo pradžios. Pranešime turi būti nurodyta: susirinkimo sušaukimo data, vieta ir darbotvarkė.

8.3 Susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant terminų, nurodytų šių įstatų 8.2. punkte, jeigu visi balsavimo teisę turintys nariai arba jų įgalioti atstovai su tuo raštiškai sutinka. Dokumentai, įrodantys, kad nariams buvo pranešta, apie šaukiamą susirinkimą turi būti pridėti prie susirinkimo protokolo.

8.4 Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė narių ar jų įgalioti asmenys. Kiekvienas narys susirinkime turi vieno balso teisę. Susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančiųjų susirinkime narių balsų dauguma, išskyrus įstatų 8.1.1., 8.1.7. punktus, kuriems priimti reikia 2/3 dalyvaujančių susirinkime narių balsų daugumos. Nariai, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra, kad jie laikomi balsavimo metu nedalyvaujančiais asmenimis.

8.5 Neįvykus susirinkimui, apie pakartotiną susirinkimo sušaukimą nariams turi būti pranešta šių įstatų 8.2. punkte nustatyta tvarka ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo sušaukimo dienos. Pakartotinas susirinkimas šaukiamas ne anksčiau, kaip praėjus 5 dienoms, ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio susirinkimo dienos. Pakartotinas susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.

8.6 Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip puse narių, Vadovas (prezidentas) arba vienas iš steigėjų savo sprendimu.

8.7 Nariai gali balsuoti iš anksto. Šiuo atveju narys, susipažinęs su susirinkimo darbotvarke, gali iš anksto paštu ar galiniais telekomunikacijos įrenginiais pranešti susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno nutarimo. Pranešimas turi būti išsiųstas Vadovui (Prezidentui) ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki susirinkimo. Išankstinis balsavimas įskaitomas į susirinkimo kvorumą ir balsavimo rezultatus.

9.       FEDERACIJOS VADOVAS (PREZIDENTAS)

9.1.       Renkamas 4 metų kadencijai Visuotiniame narių susirinkime. Pirmai kadencijai Federacijos vadovas (prezidentas)renkamas steigiamajame susirinkime.

9.2.       Atstovauja Federacijos narių interesams Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijose, Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose bei santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, teismuose bei sudarant sandorius.

9.3.       Atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;

9.4.       Gavęs visuotinio Federacijos narių susirinkimo pritarimą steigia Federacijos filialus ir atstovybes bei nutraukia jų veiklą. Tvirtina Federacijos atstovybių ir filialų nuostatus, skiria ir atleidžia iš pareigų jų vadovus.

9.5.    Vadovauja Federacijos darbui. Rengia ir teikia Federacijos narių susirinkimui veiklos metinę ataskaitą. Visuotiniams narių susirinkimui įvertinus Federacijos veiklą neigiamai, Vadovas (prezidentasprivalo atsistatydinti.

9.6.       Pasirašo įgaliojimus, sutartis ir kitus dokumentus Federacijos vardu.

9.7.       Priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis.

9.8.       Tvarko Federacijos turtą ir finansus, Federacijos narių apskaitą ir veiklos dokumentus.

9.9.       Sprendžia kitus klausimus, priskirtus vadovo kompetencijai LR įstatymų ir teisės aktų.

10.    FEDERACIJOS VEIKLOS KONTROLĖ

10.1.    Federacijos vadovas (prezidentas) per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti Federacijos narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų Federacijos veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Federacijos veiklos ataskaitoje turi būti visa informacija, nurodyta Federacijų įstatyme bei nustatyta Federacijos visuotinio narių susirinkimo.

10.2.    Federacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu nepriklausomas auditorius gali atlikti finansinius-buhalterinius patikrinimus bei artimiausiame visuotiniame narių susirinkime pranešti apie patikrinimo rezultatus.

 

11.    FEDERACIJOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

11.1.    Federacijos veikla nutraukiama ar reorganizuojama LR įstatymų nustatyta tvarka visuotinio narių susirinkimo sprendimu, kai už tokį nutarimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 Federacijos narių, arba Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytos valstybinės institucijos sprendimu.

11.2.    Apie Federacijos likvidavimą, reorganizavimą ar pertvarkymą, pavadinimo keitimą, adreso pasikeitimą, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais, kai informacija turi būti skelbiama viešai, ji skelbiama dienraštyje „Respublika“ ir Federacijos interneto svetainėje.  

11.3.    Visus klausimus, susijusius su Federacijos veiklos pasibaigimu, sprendžia visuotinio narių susirinkimo išrinkta likvidacinė komisija, kurios narių skaičių nustato visuotinis narių susirinkimas.

 

12.     PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

 

12.1. Federacijos organų sprendimai (nutarimai) bei kiti pranešimai, kuriuos reikia paskelbti darbuotojams ar kitiems asmenims, skelbiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Nesant nustatytos tvarkos, pranešimų paskelbimo terminus ir tvarką nustato Federacijos vadovas (prezidentas).

12.2. Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais pranešimai ir kita informacija, su kuria privalu supažindinti Federacijos narius, kreditorius ir kitus asmenis, pranešama pasirašytinai arba registruotu laišku.

12.3. Už tai, kad skelbimai ir pranešimai būtų paskelbti laiku, atsako vadovas (prezidentas).